Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Промени в Закона за счетоводството в сила от 01.01.2024 г.

В Държавен вестник брой 105 от 19.12.2023 г., сила от 01.01.2024 г.  е направена промяна в чл. 68, ал. 1 на ЗСч., свързана със значително увеличаване на размера на санкциите и глобите по глава девета „Административно наказателни разпоредби“ от Закона за счетоводството с цел да се постигне ефективност, пропорционалност и възпиращ ефект на наказанията за фалшиво счетоводство както за ръководителите на предприятията, така и за предприятието като юридическо лице. Новите увеличени глоби и имуществени санкции (от 5000 до 15 000 лв. за физическото лице, а на предприятието - от 10 000 до 20 000 лв.) са за нарушение на разпоредбите на чл. 9 от ЗСч., а именно:

  1. отчитане на стопански операции в извън счетоводни книги или регистри;
  2. счетоводно отчитане на фиктивни или недостатъчно идентифицирани сделки, несъществуващи разходи, както и задължения с неточно определен предмет, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп