Счетоводна кантора Баланс Право
Счетоводни и правни услуги в град Плевен

Пълно счетоводно обслужване

 • Организиране на счетоводната отчетност на фирми с всякакъв предмет на дейност и всички видове сделки в страната и чужбина: услуги, търговия, производство, нестопанска дейност, дружества по ЗЗД, електронни магазини, кооперации и др.
 • Изготвяне и представяне на справки, декларации и отчети според изискванията на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, данъчното и осигурителното законодателство пред институциитекоито ги изискват.
 • Текущо съставяне на първични счетоводни документи, регистри, изготвяне на отчети съсвсички необходими справки завземане на управленски решения
 • Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план за дълготрайните активите
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

   

 • Предлагаме пълен пакет от счетоводни услуги – месечно абонаментно, както и услуги по годишно приключване. Задачата ни е да свършим качествено, отговорно, всеобхватно и професионално работата си, да ви дадем ясни и точни анализи, да се ангажираме лично и всеотдайно с вашия бизнес. Информираността и индивидуалното отношение към клиентите, подпомагат успеха, изграждат траен и устойчив растеж на компаниите, водещи до успешен бизнес. Всеки бизнес, независимо дали е стартиращ или утвърден, знае, че счетоводството има основна роля в успеха на цялата компания. Ние Ви предлагаме постоянна подкрепа на и-мейл и телефон.

  • Разработване и изготвяне на предложение за индивидуална счетоводна политика
  • Съставяне на индивидуален сметкоплан
  • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
  • обработка на документите (осчетоводяване) със специализиран софтуер
  • начисление на амортизация на активите, както и ежемесечна актуализация според придобити и продадени или отписани активи
  • изготвяне на необходимите вторични счетоводни документи
  • осчетоводяване на начислените разходи за работна заплата и осигурителни вноски
  • изготвяне  и подаване на дневници за покупки и продажби, и справка -декларация  по ЗДДС, Интрастат
  • издаване на фактури от името на клиента
  • електронно банкиране от името на клиента
  • проследяване и детайлна справка за вземания от клиенти и задължения към доставчици;
  • отчитане на материалните запаси и водене на складово стопанство
  • изготвяне на месечни и годишна оборотни ведомости
  • други дейности, в зависимост от спецификата на дейността на клиента и допълнителните договорености с него
  • Подаване на декларация за удържания и внесен данък при източника – за всяко тримесечие
  • Годишна инвентаризация на активите и пасивите
  • Подготовка и процедури във  връзка с насрещни проверки или проверки във връзка с възстановяване на ДДС
  • Ревизии и ревизионни производства в НАП, НОИ и други.
  • Изготвяне на междинни и годишните финансови отчети ( ГФО ) съобразно разпоредбите на ЗС, НСФОМСП и МСС
  • Изготвяне и подаване по електронен път на ГФО и всички справки към тях, изискуеми от НСИ
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО
  • Подаване на ГФО за обявяване в Агенцията по вписванията
  • Подаване на декларация по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени суми на физически лица.
  • Подаване на други изискуеми от данъчните закони справки и декларации към НАП, според сделките и дейността на клиента
  • Предоставяне на информация и справки по електронен път